Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

PENB

Stavíte novou budovu ?

Prodáváte nebo pronajímáte prostory ?

Budova vlastněná a užívaná orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou nad ?

Vlastníte bytový dům nebo kancelářskou komerční budovu s plochou nad ?

Jste příspěvková organizace s celkovou podlahovou plochou nad ?

Plánujete rekonstrukci budovy ?

Chcete čerpat finanční prostředky ze státních dotačních titulů ?

Dle zákona č. 318/2012 prokázání plnění požadavků na energetickou náročnost budov a plnění porovnávacích ukazatelů prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy. Od 1.1.2012 je povinností provozovatelů zpracovat tzv.PENB.

Energetický štítek obálky budovy – EŠOB

Zák.č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Hodnotí tepelně technické vlastnosti budovy, které významně charakterizují kvalitu obálky ve vztahu k její energetické náročnosti. Popisuje tepelný tok prostupem tepla, který zcela zásadně ovlivňuje energetickou náročnost budovy. Ostatní sledované vlastnosti obálky budovy mají na její energetickou náročnost řádově menší vliv, nejsou však zanedbatelné a uplatňují se při hodnocení budovy jako dílčí působení. Energetický štítek budovy je graficky podobný grafickému znázornění průkazu ENB.

Energetický audit - EA
Zák.č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Kvalitně vypracovaný energetický audit nalezne téměř vždy úspory, kterými lze snížit provozní náročnost objektu či areálu. Navržená opatření jsou často beznákladová. Velmi častým příkladem je správné nastavení již stávající automatické regulace, nebo posouzení vhodnosti stávající sazby odběru elektrické energie. Dalším přínosem energetického auditu je stanovení koncepce pro budoucí investice do energetického hospodářství, která je výsledkem posouzení několika různých variant. Tím je dán předpoklad, že vynaložené investice budou směřovány opravdu účelně. V neposlední řadě otevírá energetický audit cestu k některému z dotačních programů, popřípadě k financování projektu formou EPC.