Nabídka resumé

I/ Autorizované měření emisí znečišťujících látek (AME) dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., vyhl.č. 415/2012 Sb.

Kontrola měřicích míst (kompletnost, umístění, průchodnost a kompatibilita), příprava a vlastní AME, vyhodnocení a vystavení protokolu:

Vzorkování vzduchotechnických parametrů odpadního plynu (diskontinuální měření)

-Diskontinuální měření tuhých znečišťujících látek (TZL - gravimetrická metoda stanovení)

 Kontinuální měření plynných emisí SO2 (princip NDIR), NOx (princip chemiluminiscence), CO (princip NDIR), vztažné veličiny O2: Automatický přenosný kontinuálně pracující přenosný             analyzátor se záznam. centrálou a graf.vyhodnocením aktuálních koncentrací v systénu ON LINE

Kontinuální vzorkování těkavých organických sloučenin (VOC), vyjádřených jako TOC

Jednorázové měření plynných emisí NOx, CO, vztažné veličiny O2: Automatický přenosný kontinuálně pracující přenosný analyzátor se záznamem aktuálních koncentrací (princip galvanického článku O2, CO2, SO2, NO, tah/tlak spalin - membrán.čidlo; teplota spalin – termočlánek Ni-NiCr) s ON LINE nebo OFF LINE přenosem komponent do PC.

II/ Kontroly spotřebičů energie - způsob provádění kontroly kotle nad 20 kW a rozvodů tepelné energie dle zák.č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v intencích NV č. 25/2003 Sb., vyhl.č. 194/2013 Sb. Pro kotle na tuhá a kapalná paliva se kontroly opakují každé dva roky, pro kotle na zemní plyn se kontroly opakují každé čtyři roky.

a) hodnocení  dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie, b) vizuální prohlídka a kontrola provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie, d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu TUV, e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie, f) doporučení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.   
 
Měření a kontrola plnění referenční termické účinnosti paliv. kotle, kontrola a optimalizace spal.procesů (regulace relace palivo-vzduch) paliv.kotle nad 0,2 MW se doporučeně provádí  1 x ročně. Legislativa : NV č. 25/2003 Sb., vyhl.č. 441/2012,, termínově 1 x ročně, s přihlédnutím k zák.č. 165/2012 Sb. a dle stanoviska MPO.

III/ Revize a zkoušky VTZ – TNS a kotlů, prohlídky ntl.kotelen, v intencích nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a 26/2003 Sb., vyhlášky č.18/79 Sb. a 91/93 Sb.

Pravidelné revize a zkoušky aparátů dle ČSN 07 0620, 07 0623, 07 0710, 69 0012, 69 0010, kontroly zařízení dle 06 0830, 07 0240, atd. 
Legislativa: NV č. 378/2001 Sb., vyhl.č. 18/79 Sb.

Konkrétní termíny revizí a zkoušek dle specifické poptávky.