Autorizované měření emisí

Autorizované měření emisí průmyslových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (AME).

Autorizované měření emisí stacionárních průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší.
Legislativa: Zák.č. 201/2012 Sb., vyhl.č. 415/2012 Sb.

 

Kontinuální měření emisí

 • oxidy dusíku (NO, NO2, NOx)
 • oxid siřičitý (SO2)
 • oxid uhelnatý (CO)
 • oxid uhličitý (CO2)  

Diskontinuální měření emisí

 • tuhé znečišťující látky (TZL)
 • těkavé organické látky stanovené jako suma C (TOC)
 • plynné anorganické sloučeniny chloru, chlor
 • plynné anorganické sloučeniny fluoru, fluor
 • amoniak (NH3)
 • tmavost kouře dle Ringelmanna
 • sazivost dle Bacharachova testu