Kontrola účinnosti kotle

Kontrola účinnosti kotle, respektive kontrola kotle a rozvodů tepelné energie

Kontrola účinnosti kotle je povinnost daná zákonem. Cílem je zjistit skutečnou účinnost kotle v celoročním provozu, nikoliv pouze jmenovitou účinnost nebo účinnost z jednorázového měření. Jen tak lze stanovit unikající náklady na ztráty paliva. Porovnáním potřeb tepla budovy a velikosti kotle lze stanovit provozní efektivitu. Kotel s větším, než potřebným výkonem, pracuje v průběhu celého roku s velmi malou účinností. Je proto racionální zpracovat podrobné vyčíslení spotřeby energie, nákladů na provoz a zjistit, zda není úspornější řešení. Alternativní řešení pak ve spolupráci s provozovatelem rozpracovat do podoby návrhu úsporného řešení.

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie

Povinnost vycházející z legislativy v intencích zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu prováděcích předpisů – NV č. 25/2003 Sb., vyhl.č. 194/2013 Sb., 441/2012 Sb. a ČSN 07 0305 (stanovení termické účinnosti paliv.kotle metodou nepřímou). 

Co podléhá kontrole

Kontrole podléhají palivové kotle s výkonem nad 20 kW.

Kdo je povinen kontrolu objednat

Kontrolu je povinen objednat vlastník, nebo provozovatel kotle. Povinnost se tedy vztahuje jak na právnické, tak fyzické osoby.

Jak často se kontrola provádí

Pro kotle na tuhá a kapalná paliva se kontroly opakují každé dva roky, pro kotle na zemní plyn se kontroly opakují každé čtyři roky, pro paliv.kotle se navíc provádí doporučeně kontrola termické účinnosti - stanovení užití energie v inteních normy 07 0305 jednou ročně.

Jaké hrozí sankce

Kontrolu dodržování provádí Státní energetické inspekce. Přestupky se projednávají podle Správního řádu. Nesplnění povinnosti se posuzuje jako správní delikt. Sankcí je pokuta do výše 200 tis. Kč za jeden kotel.

Kdo hradí provedení kontroly

Kontrolu hradí objednatel, povinná osoba, tedy vlastník, nebo provozovatel zařízení. Výše honoráře se odvíjí od velikosti a složitosti zařízení a stanovuje se smluvně

Potřebujeme kontrolu, když provádíme revize a měření?

Provedení pravidelné nebo jednorázové kontroly kotle nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů – a naopak.

Zákl. schéma kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

a) hodnocení  dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie, b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie, d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu TUV, e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie, f) doporučení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.