Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov

V rámci energetické náročnosti budov zajišťujeme:

průkazy budov (PENB)

energetický štítek obálky budovy (EŠOB)

energetický audit (EA)

Stavíte novou budovu ?

Prodáváte nebo pronajímáte prostory ?

Budova vlastněná a užívaná orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou nad ?

Vlastníte bytový dům nebo kancelářskou komerční budovu s plochou nad ?

Jste příspěvková organizace s celkovou podlahovou plochou nad ?

Plánujete rekonstrukci budovy ?

Chcete čerpat finanční prostředky ze státních dotačních titulů ?

Dle zákona č. 318/2012 prokázání plnění požadavků na energetickou náročnost budov a plnění porovnávacích ukazatelů prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy. Od 1.1.2012 je povinností provozovatelů zpracovat tzv.PENB.

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) je součástí stavební projekt.dokumentace. Vztahuje se k splnění požadovaných hodnot porovnávacích ukazatelů tepelně technických vlastností budovy a jejich konstrukcí, podmiňujících plnění požadavků na tepelnou ochranu a nízkou energetickou náročnost budovy. Hodnotí tepelně technické vlastnosti budovy, charakterizující kvalitu obálky ve vztahu k její energetické náročnosti. Popisuje tepelný tok prostupem tepla, který zcela zásadně ovlivňuje energetickou náročnost budovy. Ostatní sledované vlastnosti obálky budovy mají na její energetickou náročnost řádově menší vliv, nejsou však zanedbatelné a uplatňují se při hodnocení budovy jako dílčí působení. Energetický štítek budovy je graficky podobný PENB.

Energetický audit (EA)

K čemu je nutné zpracovat energetický audit?

Povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu EA se vztahuje na:

fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci PROGRAMU, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW

organizační složky státu a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou vyšší než je 1500 GJ /rok (samost.objekt vyšší než 700 GJ/rok)

fyzické nebo právnické osoby s celkovou roční spotřebou vyšší než 35 000 GJ/rok.

EA byly a budou i v budoucnu zpracovávány jako podklad pro programy dotované z veřejných peněz.

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

EA vychází ze zákona 318/2012 Sb. dle prováděcí vyhlášky. Cílem bylo určit u budov se spotřebou větší než byla zákonem stanovena jejich měrnou spotřebu a potenciál úspor.

Co očekávat od energetického auditu?

Kvalitně vypracovaný energetický audit nalezne téměř vždy úspory, kterými lze snížit provozní náročnost objektu či areálu. Navržená opatření jsou často beznákladová. Velmi častým příkladem je správné nastavení již stávající automatické regulace, nebo posouzení vhodnosti stávající sazby odběru elektrické energie. Dalším přínosem energetického auditu je stanovení koncepce pro budoucí investice do energetického hospodářství, která je výsledkem posouzení několika různých variant. Tím je dán předpoklad, že vynaložené investice budou směřovány opravdu účelně.

V neposlední řadě otevírá energetický audit cestu k některému z dotačních programů, popřípadě k financování projektu formou EPC.